vrijdag 21 december 2007

Nieuwjaarswensen

Beste reizigers, "pelgrims" doorheen het wereldwijde web,

Als dichter en als kritisch Vlaams-nationalistisch én Groot-Nederlands journalist - ooit 26 jaar bij de nu geheel gebanaliseerde, Antwerpse "FRUT" - wil ik op mijn blog voor velen (of weinigen?) van wal steken met een "oud" gedicht (1890!), dat echter momenteel de actuele en vurige wens van vele Vlamingen is. Niemand minder dan de prins der Nederlandse dichtkunst in de "moderne" tijd, Guido Gezelle schreef het in 1890 (voor de Gezellekenners: het komt uit 'Tijdkrans' (1893). Toen stond de Vlaamse bewustwording nog maar in haar kinderschoenen, nu is er wel veel bereikt, maar de voornaamste doelstellingen liggen nog voor de boeg: Vlaanderens bevrijding van het anti-Nederlandse, Fransgezinde en slecht bestuurde België én dan is het einddoel, zoals zovelen mekaar napraten, nog niet bereikt! Dàn moeten de weg op van de "ont-belgisching" en verder tot de hereniging van Vlaanderen (Zuid-Nederland) met Noord-Nederland. Pas dàn, in het spoor van Gezelle, wil ik van deze ontwrichte, onrechtvaardige en zieke wereld heengaan naar een hoger en beter leven. Maar, in cauda venenum, voor de Dietsers: Gezelle zélf was een (West-)Vlaams particularist en zeker geen voorstander van "Groot"- of "Heel-Nederland" (met de "Romaanse" gewesten erbij...)! Hier volgt dit gedicht, een mooie liefdesverklaring aan "Vlanderen".

Mochte mij dat nieuws gebeuren
dat ik zage, wel en wis,
Vlanderen 't Waalse wambuis scheuren,
daarin 't nu genepen is!

Weerde God hem 't eeuwenoude
doodkleed, wierde 't vrij daarvan,
Vlanderen lief, herleven zoude
't hert van uwen dichter dan!

Mochte mij des levens vorste
staande blijven, zo veel tijd,
dat ik, met der waarheid dorste
zeggen dat gij Vlanderen zijt!

Mochte mij de dood dan grijpen,
niet en duchtte ik haar met al,
en ik riepe, in 's stervens nijpen:
Vlanderen, wilt het leven, 't zal!

Deze hartewens van onze grootste poëet moet ook die van steeds meer Vlamingen worden. Ik wens de lezers van dit blog steeds meer "ontbelgisching" toe in 2008!

Uw dichter, schrijver en spreker,

Erik Verstraete
(Berchem-Antwerpen)

Geen opmerkingen:

Borms Van Severen Van Wilderode Verschaeve Dietsland